Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018 r.

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych  (ADO)

w  Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach jest:
Aneta Piliszek  – Dyrektor
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 85, 05-502 Piaseczno
Kontakt: 723 837 768

Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe inspektora: tel. 791 611 811 e-mail: j.zawlocki@iod.piaseczno.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO odbywa się w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.
 1. Mówiąc o danych osobowych należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.
 2. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
 • do dostępu do swoich danych;
 • do sprostowania swoich danych;
 • do usunięcia swoich danych;
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE.
 2. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Podstawa prawna UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Podstawa prawna PL:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm