O nas

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniając czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. W skład Centrum wchodzą trzy Domy Dzieci (nr. 2, nr.3 i nr.4), będące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego oraz Dom Dzieci nr1 będący placówką typu interwencyjnego.